Previous Next

Zdravstveni dom Krško

Zdravstveni dom Krško je javni zdravstveni zavod, ustanoviteljici zavoda sta Občina Krško v 91,06 % deležu in Občina Kostanjevica na Krki v 8,94 % deležu. Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in obveznosti ustanoviteljic ter usklajevanje odločitev ustanoviteljic v zvezi z delovanjem zavoda, sta ustanoviteljici ustanovili Skupni organ. Osnovno poslanstvo zavoda je zagotoviti kakovostno in hitro dostopno zdravstveno storitev prebivalcem občin Krško in Kostanjevica na Krki, kakor tudi vsem drugim obiskovalcem, ki v določenem trenutku potrebujejo zdravstveno oskrbo.

Zdravstveni dom Krško v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS št.: 23/05-UPB2, 23/08) opravlja zdravstveno dejavnost na primarnem nivoju. Zdravstvena dejavnost je razdeljena na štiri osnovna področja delovanja: splošna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost, specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost, zobozdravstvena dejavnost in samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki. Med ne zdravstvene dejavnosti se uvrščajo: poslovanje z nepremičninami in poslovne storitve, izobraževanje, založništvo in druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti.